خط مشی

  • جلب و افزایش رضایت مشتریان و ذی نفعان از طریق تامین خواسته های کمی و کیفی ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در زمینه کاری شرکت
  • تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت ،بیماری و آلاینده های زیست محیطی از طریق کنترل و کاهش ریسک ها و عوامل بالقوه آسیب رسان بهداشتی، ایمنی و جنبه های زیست محیطی به پایین ترین حد ممکن و گام برداشتن در جهت توسعه پایدار
  • شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری شرکت
  • ارتقاء بهره وری منابع انسانی باایجاد اعتماد،تشویق، حمایت و آموزش کارکنان
  • ارتباط متقابل با تامین کنندگان بر پایه منافع مشترک
  • بهبود مستمر زیر ساخت ها و سیستم های مدیریتی مستقر شده در شرکت