خط مشــی

  • جلب و افزایش رضايت مشتريان و ذی نفعان از طريق تأمين خواسته هاي كمي و كيفي، محیط زیست، ایمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در زمینه کاری شرکت
  • تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت، بیماری و آلاینده های زیست محیطی از طریق کنترل و کاهش ريسكها و عوامل با‌‌لقوه آسيبرسان بهداشتي، ايمني و جنبه های زيست محيطي به پايين‌ترين‌ حد ممكن و گام برداشتن در جهت توسعه پایدار
  • شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری
  • تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی
  • توسعه سهم بازار داخلی
  • تأمین مطابق استاندارد های فنی و در زمان مقرر و ارتباط متقابل با تامین کنندگان بر پایه منافع مشترک
  • بهبود مستمر زیرساخت ها و سیستم های مدیریتی مستقر شده در شرکت
  • ایجاد زیر ساخت های تولید ناب
  • ایجاد بستر جهت هوشمند سازی ساختمان ها
  • بسترسازی در جهت تدوین چشم انداز 5 ساله