خط مشی

رئوس خط مشی کیفی 


  • 1-جلب و افزایش رضایت مشتریان و ذی نفعان از طریق تامین خواسته های کمی و کیفی ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در زمینه کاری شرکت.
  • 2-تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت ،بیماری و آلاینده های زیست محیطی از طریق کنترل و کاهش ریسک ها و عوامل بالقوه آسیب رسان بهداشتی، ایمنی و جنبه های زیست محیطی به پایین ترین حد ممکن و گام برداشتن در جهت توسعه پایدار.
3-شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری شرکت.
  • 4-ارتقاء بهره وری منابع انسانی باایجاد اعتماد،تشویق، حمایت و آموزش کارکنان.
  • 5-ارتباط متقابل با تامین کنندگان بر پایه منافع مشترک.
  • 6-بهبود مستمر زیر ساخت ها و سیستم های مدیریتی مستقر شده در شرکت.