پروژه ثامن الائمه

تعداد واحد ها:460 مدت زمان اجرای پروژه: - تجهیزات استفاده شده: درب بازکن صوتی هزینه نهایی: -