نیازمندیهای نیروی انسانی


نیازمندیهای نیروی انسانی
عنوان شغل توضیحات آدرس تلفن ارسال درخواست
مونتاژ کار شرق تهران 1564-داخلی 443 ارسال درخواست
کارشناس صنایع شرق تهران 1564- داخلی 5 ارسال درخواست
کارشناس الکترونیک شرق تهران 1564- داخلی 5 ارسال درخواست
کارشناس مکانیک شرق تهران 1564- داخلی 5 ارسال درخواست