آزمون ورودی جذب نیروی انسانی در بستر کانون ارزیابی

آزمون ورودی جذب نیروی انسانی در بستر کانون ارزیابی

با رویکرد تحول در نظام جذب و استخدام در شرکت الکتروپیک و تحقق جذب نیرو در بستر کانون ارزیابی، برای جذب نیروی مورد نیاز در پست رئیس جذب و آموزش از طریق فراخوان سراسری از واجدین شرایط دعوت شد تا با ارسال رزومه های خود و آزمون ورودی گزینش شوند.
به همین منظور پس از فیلتر اولیه رزومه های داوطلبان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از صاحبان روزمه های واجدشرایط آزمون کتبی بعمل آمد تا در ادامه نفرات برتر شناسایی و جهت احراز شایستگی ها و مهارت های ایشان مورد بررسی و به مصاحبه حضوری دعوت شوند.
این آزمون در روز یکشنبه مورخ 14 مهرماه 1399 در محل مدیریت جذب و آموزش شرکت الکتروپیک برگزار شد.

منبع خبر: تاریخ درج:۱۳۹۹/۰۷/۱۳
«« بازگشت