پروژه البرز

تعداد واحد ها:276 واحدی مدت زمان اجرای پروژه: - تجهیزات استفاده شده: مانیتور و پنل مدل کدینگ هوشمند هزینه نهایی: -