پروژه اکباتان

تعداد واحد ها:38 واحد مدت زمان اجرای پروژه: - تجهیزات استفاده شده: مانیتور و پنل مدل کدینگ هوشمند هزینه نهایی: -