پروژه مهرگان

تعداد واحد ها:برج های 48 واحدی مدت زمان اجرای پروژه: - تجهیزات استفاده شده: کدینگ صوتی هزینه نهایی: -