پروژه مینا واقع در کیش

تعداد واحد ها:271 واحد مدت زمان اجرای پروژه: 0 تجهیزات استفاده شده: کدینگ صوتی هزینه نهایی: 0