پروژه پردیس

تعداد واحد ها:2500 واحد مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه تجهیزات استفاده شده: کدینگ صوتی هزینه نهایی: -