پروژه سپهر

تعداد واحد ها:مجتمع 6400 واحدی مدت زمان اجرای پروژه: - تجهیزات استفاده شده: کدینگ صوتی هزینه نهایی: -