پیگیری شکایات

ثبت شکایات مشتریان

در این بخش می توانید شکایت خود را نسبت عدم به ارائه خدمات مطلوب ، ثبت نمایید.همکاران ما در واحد روابط عمومی پیگیر شکایات شما خواهند بود.